Pedagogisch project

De schooleigen christelijke identiteit

Het ultieme doel van de katholieke opvoeding is de volwassenheid, gebaseerd op de evangelische levenswaarden. Hierbij besteden we aandacht aan de totale ontwikkeling van elk kind. We willen kinderen laten ontdekken dat naast materiële waarden vooral de geestelijke waarden bijdragen tot het geluk van de mens. Niet het hebben, maar het zijn bepaalt de waarde van een mens en is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Wij schenken aandacht aan het dagelijks gebed: ’s morgens en ’s middags bij het binnenkomen van de klas, voor het eten. We willen dan ook in de loop van de basisschool kinderen vertrouwd maken met bidden (het kruisteken, het Onze Vader, het Weesgegroet, een morgen- en/of avondgebed, een lied, een eigen gebed,…). De leerkrachten willen door hun levenswijze getuigenis afleggen van een evangelische inspiratie. Dit kan naast de voorziene lessen godsdienst ook ongedwongen, spontaan, in heel wat andere lessen of activiteiten plaats vinden.

Aansluitend op het kerkelijk jaar worden elk schooljaar enkele vieringen verzorgd in de lagere school: de startviering, de kerst- of adventsviering, bedevaart Kerselare, de viering voor Pasen en de dankviering bij het einde van het schooljaar. Daarbij is een samenwerking met de parochie vanzelfsprekend.

Alle leerlingen volgen de godsdienstlessen. Van anders-/niet gelovige leerlingen verwachten we eerbiedige aanwezigheid in deze vieringen.

Een degelijk en samenhangend onderwijskundig aanbod

Ons onderwijs is gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. In de kleuterschool werken wij met het ‘Ontwikkelingsplan voor de Katholieke kleuterschool’, in de lagere school met de ‘Leerplannen’ van het Vlaams Verbond voor Katholiek Basisonderwijs. (VVVKBaO)

In de kleuterschool wordt per week telkens thematisch gewerkt. Rond één bepaald onderwerp worden op een creatieve wijze diverse speel- en leeractiviteiten uitgewerkt waarbij men 85 ontwikkelingsdoelen tracht te bereiken.

In de lagere school krijgen de kinderen lessen wiskunde, Nederlands, godsdienst wereldoriëntatie, bewegingsopvoeding, muzische opvoeding en Frans vanaf het vijfde leerjaar. Naast deze cognitieve doelen willen we echter ook oog hebben voor de sociale vaardigheden. Met de ganse school werken we rond het opvoedingsproject: “ Er zit een schat verborgen in jezelf.” Via het leefhoudingsrapport ziet u hoe goed uw kind deze waarden naleeft. Ook aan ‘leren leren’ en het integreren van het computergebruik (ICT) in de klas wordt de nodige aandacht besteed.

Een stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak

We willen onze aandacht schenken aan elk kind. Elk kind is gelijkwaardig maar niet gelijkaardig. We proberen elk kind te waarderen en te bevestigen, dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun mogelijkheden toch kansen krijgen en begeleid worden in hun groei.

Het resultaat is van belang maar evenzeer de weg die de kinderen daarvoor afleggen. Ze worden zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, voortbouwend op wat ze reeds kennen en kunnen.

Het uurrooster is zo opgebouwd dat intense leermomenten vroeg op de dag gepland worden. Wij doen dat om het leren zo aangenaam en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit houdt weliswaar niet in dat er aan de creatieve vakken minder aandacht wordt besteed. Deze zijn zeker even belangrijk voor de totale ontplooiing van het kind.

We werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

Als christelijke school willen we in het bijzonder aandacht hebben voor kansarmen en voor allen die pedagogisch minder kansen krijgen. Wij willen laagdrempelig zijn. Elk kind heeft immers recht op optimale ontwikkelingskansen.

Leerkrachten omringen kinderen daarom met brede zorg. Ze schenken aandacht aan alle kinderen, hoe anders ze ook zijn en nemen de verschillen tussen kinderen als uitgangspunt. In een degelijk en samenhangend inhoudelijk onderwijsaanbod zorgen ze voor de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Wij bieden zorg op verschillende manieren:

  •  Eerst en vooral stemmen leerkrachten hun onderwijs zoveel mogelijk af op de noden van de kinderen door bv. te differentiëren binnen de verschillende lessen. Daarnaast wordt er wekelijks een uurtje ‘zorg’ gegeven waarbij de leerlingen met al hun noden terecht kunnen bij de klasleerkracht. Zowel emotionele als intellectuele zorgvragen kunnen hier behandeld worden.
  • Is dit echter onvoldoende dan kunnen kinderen na een MDO opgenomen worden in een extra zorgmoment bij de zorgcoördinator.
  • Soms doet de school ook nog een beroep op externe hulpverlening zoals het CLB en andere gespecialiseerde centra.

Overleg en samenwerking tussen deze betrokkenen en de ouders is hier vanzelfsprekend. Om de scharniermomenten van kleuter naar lager en van lager naar secundair vlotter te laten verlopen zijn er geregeld activiteiten voorzien waarin de kinderen werken aan deze integratie.

De school als gemeenschap en organisatie

De school wordt gedragen door het hele team onder de inspirerende leiding van de directeur. In een geest van samenwerking en overleg maakt het team werk van voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

De zorg voor kwaliteitsvol onderwijs deelt het team met anderen.

  • Met de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.
  • Met het schoolbestuur als eindverantwoordelijke voor het beleid van de school.
  • Met externe begeleiders die ons ondersteunen en helpen bij de professionalisering van het team: pedagogische begeleiders, nascholers, CLB, revalidatiecentra,…
  • Met de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.
  • Met de lokale gemeenschap als de omgeving waarin de school gestalte geeft aan haar opvoedings- en onderwijsopdracht.

De school streeft naar een open en eerlijke communicatie met de ouders. De geplande en formele overlegmomenten zoals de participatieraad, de ouderraad, de schoolraad en de geplande oudercontacten zijn gebaat met een wederzijdse bereidheid tot dialoog. Maar ook in toevallige contacten aan de schoolpoort of op de straat is het belangrijk dat ouders als volwaardige partners in de opvoeding van hun kinderen gastvrij onthaald worden.