Afwezigheden

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig:

  • Geboren op 3 januari 2015: leerplichtig op 1 september 2020.
  • Geboren op 30 december 2015: leerplichtig op 1 september 2020.

Kleuteronderwijs:

Aangezien er voor kinderen tot 4 jaar geen leerplicht is, moeten afwezigheden in het kleuteronderwijs niet gewettigd worden door een verklaring van de ouders of een medisch attest.
Uit veiligheidsoverwegingen is het evenwel aan te bevelen dat de ouders de kleuterleidster verwittigen. Het is ook belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om achterstand op te lopen en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep.

Afwezigheid wegens ziekte bij leerplichtige kleuters:

Als je kind ziek is, verwittig de school dan zo snel mogelijk via mail naar greta.vanmaelsaeke@scholensgvla.be of nathalie.vanderbrugge@scholensgvla.be of naar de klasleerkracht. Omschrijf kort de reden van afwezigheid. Er is voor kleuters geen medisch attest verplicht. Gelieve er bij een doktersbezoek wel om te vragen. Zo is de afwezigheid van uw kind zeker gewettigd.

De directie kan beslissen welke afwezigheden van kleuters aanvaardbaar zijn. Dat vergt goede communicatie tussen u als ouders en de school. De eindbeslissing ligt altijd bij de directie. Bij aanvaardbare afwezigheden blijft het kind in orde met de leerplicht.

Afwezigheid is wel geldig:

  • als je kleuter ziek is (bij voorkeur met een attest)
  • je hebt de afwezigheid besproken met de directeur (greta.vanmaelsaeke@scholensgvla.be of nathalie.vanderbrugge@scholensgvla.be) en goedkeuring gekregen

Afwezigheid is niet geldig:

  • afwezigheid zonder reden
  • afwezigheid voor vakantie

Lager onderwijs:

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten altijd aanwezig zijn in de school. Afwezigheden van méér dan drie opeenvolgende schooldagen moeten door een medisch attest gewettigd worden.
Voor kortere afwezigheden volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben. Dit is beperkt tot vier briefjes per schooljaar, vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
Bij niet-gewettigde afwezigheden wordt de gemeenschapsinspectie verwittigd.

In onze schoolbrochure vindt u meer informatie over:
• afwezigheden mits toestemming van de directeur
• aan rechtswege gewettigde afwezigheden
• afwezigheden van trekkende bevolking
• problematische afwezigheden