Inschrijvingsprocedure

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, een uittreksel uit de geboorteakte, SIS-kaart, reispas, …).

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is kan ingeschreven worden, maar mag pas starten als hij effectief 2 jaar en 6 maanden geworden is en enkel op één van de 7 instapdata:

• de eerste schooldag na de zomervakantie
• de eerste schooldag na de herfstvakantie
• de eerste schooldag na de kerstvakantie
• de eerste schooldag van februari
• de eerste schooldag na de krokusvakantie
• de eerste schooldag na de paasvakantie
• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Alle kinderen zijn welkom. Elk kind dat wordt aangemeld en waarvan de ouders het schoolreglement en het pedagogisch project ondertekenen, wordt ingeschreven. Er wordt geen inschrijvingsperiode vastgelegd, inschrijven kan doorlopend.

Bij aanmelding van een kind met een attest BuO (behalve type 8) kan het kind voorlopig worden ingeschreven. Ondertussen onderzoekt de school in overleg met de schoolraad en het CLB of de draagkracht van de school voldoende is. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

• De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school
• De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit
• Een inschatting van de draagkracht van de school inzake zorg
• De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs
• Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.